2 số Nghệ thuật thiếu đã được tìm ra và được bổ sung

Chúng tôi vừa được một người bạn trẻ có nhã ý gời file pdf về hai số báo Nghệ Thuật mà chúng tôi còn thiếu.
Sư6 thật đây chỉ là một số xuân bao gồm 2 số 14 &15 chứ không phải riêng rẽ.

Chúng tôi đã thực hiện flipbook và đã bổ sung.

Vậy trân trọng thông báo cho các bạn đã nhận password chúng tôi gởi đến.

Đọc Nghệ Thuật