giới thiệu nhà thơ Vũ Hữu Định

Thơ Vũ Hữu Định toàn tập  (Thư Ấn Quán sưu tầm và xb 2007, Đặng Tiến viết tựa, không password protected, nhưng xin đừng lạm dụng vào việc làm thương mãi. Hết sức cám ơn) Di cảo Thư Quán Bản Thảo số 23 chủ đề về  Vũ Hữu Định  (phổ biến công cộng)

%d bloggers like this: