What is a man? Người là ai ? Một bài thơ dịch của Thoai Q Tran

Trong một kỳ post trước đây chúng tôi đã post hai bài thơ dịch của Thoai Q Tran, do giáo sư Trần Qui Phiệt dịch,  Ký này chúng tôi post bản dịch bài  thơ What is a man ? của Thoai Q. Tran do Bùi Huy dịch, được trích từ thi phẩm  Que Sera do …

%d bloggers like this: