Trung đội

Để nhớ vể những đồng đội của tôi: những người bạn thám kích thuộc đại đội 405 thám kích sư đoàn 22 BB, vào ngày Memorial Day này. chúng tôi sẽ  đóng tất cả cửa trừ cửa 405.