Đồng đội

ĐỒNG ĐỘI 𝐇𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐮 Mang cuốn kinh ra trận Trong ví cất hình con Lính cười ông đạo non Gặp Vi Xi mà giảng Chiếc mũ rừng chụp trán Làm tiền sát đi đầu Khi tan trận, buồn rầu Quì đọc kinh siêu độ Một ngày người lính bộ Bị trúng đạn trọng thương …

Một truyện viết trong thời chiến: CHỜ SÁNG

BUỒI sáng sớm, tiểu đội rút về khi trời vẫn còn tối. Những đốm lửa bắt đầu lóe lên trong không gian lạnh, vội vã, như đầy thèm khát Một vài vì sao vẫn còn hiện lên, như những tinh cầu lẻ loi còn sót lại trong một đêm dài. Định mang giây nịt đạn, …

Trung đội

Để nhớ vể những đồng đội của tôi: những người bạn thám kích thuộc đại đội 405 thám kích sư đoàn 22 BB, vào ngày Memorial Day này. chúng tôi sẽ  đóng tất cả cửa trừ cửa 405. Bài thơ Trung đội qua  giọng Ngâm của Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh Có lẽ đây …

%d bloggers like this: