Category Archives: Tân Văn

flipbook Buồn ơi bắt tay

Quán lại mở cửa. Lần này mở với một flipbook đặc biệt. Đó là Tân Văn số 28 với tác phẩm Buồn ơi bắt tay, bản dịch của Lê Huy Oanh.
Lần này, chúng tôi có bỏ thêm vào Task bar dưới mỗi trang một icon là HOME để giúp quí bạn có thể dễ dàng trở lại trang đầu (Home page) khi cần. Continue reading flipbook Buồn ơi bắt tay

Bóng ai trong buổi đầu xuân