Tạp chí Chỉ Đạo (1956-1962)

Tạp chí Chỉ Đạo là cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc Phòng VNCH.  Cá nhân viên tòa soạn  là quân nhân. Ngay cả nhà văn Nguyễn Mạnh Côn muốn có chân trong tờ báo cũng phải chịu cấp bậc Thiếu úy đồng hóa. Báo ra mắt vào năm 1956, khổ  nửa trang giấy nhật …

%d bloggers like this: