Grand opening :Flipbook CHÍNH VĂN

  Là một tạp chí chinh trị, văn chương. Hiện diện từ tháng 6-71 đến tháng 8-72 Chù nhiệnm: Nguyễn Mạnh Côn. 5 số đầu không có thư ký tòa soạn, NMC làm chủ bút. Đến số 6 mới có Nguyễn Đạt nhưng chỉ làm một số. Sau đó là Vũ Dzũng (6 số), 4 …

Xuất xứ truyện ngắn Lời nguyện trong không của Nguyễn Mạnh Côn

Lời nguyện trong không là một truyện ngắn của Nguyễn Mạnh Côn được phổ biến rộng rãi trên Net. Người đọc chỉ biết  xuất xứ truyện này   trong cuốn  "NHỮNG TRUYỆN NGẮN HAY NHẤT CỦA QUÊ HƯƠNG CHÚNG TA" do nhà xb Sóng thực hiện năm 1973. Đọc truyện Lời nguyện trong không Truyện này …

%d bloggers like this: