tạp chí Phổ thông đã được đưa lên dưới dạng flipbook

Các số báo dưới đây  được thực hiện dưới  dạng Flipbook và cho phép download pdf. Nếu điều kiện sức khỏe cho phép, chúng tôi sẽ tiếp tục làm các số thiếu.

Só 1

Số 2

Số 3

Số 4

Số 5

Số 6

Số 7

Số 9

Số 13

số 16

Số 17

Số 18

Số 21

Số 22

Số 23

Số 24

Số  25

Số 26

Số 27

Số 29

Số 30

Só 31

Số 33

Số 34

Số 42

Số 43