KHIÊNG GIỎ SÁCH RA BƯU ĐIỆN (nhuận sắc)

Tôi chở tuổi già của tôi cho em
Xem như món quà cuối đời khi mình còn thở
Cũng phải trăm lần cảm ơn chiếc giỏ
Đã giúp tôi khi tôi tuyệt vọng đường cùng
Chiếc giỏ của em chiếc giỏ phượng hồng
Chiếc giỏ của tôi chất đầy sách dầy sách nặng
Chiếc giỏ của em đầy tương lai sáng lạng
Chiếc giỏ của tôi, đọng máu rỉ xương rời
Nó chở trái tim miền Nam từ đáy huyệt phần thư
Và biến thành những viên thuốc đỏ hồng những ngày tôi mang bệnh hoạn
Trần Hoài Thư
%d