Mặt-sách

Trần ơi, bạn đang nghĩ gì thế
Không, tôi không nghĩ, tôi quên
Bây giờ ở đó, trên giường bệnh

Biết có người mở cửa phòng bên?

Hôm qua, tôi tháy nhà hàng xóm
Đã vàng tươi những luống hoa xuân
Hoa nhờ nắng, nên hoa mới thắm

Lạy trời cho năng ngập phòng em

Trần ơi, bạn đang nghĩ gì thế
Không, tôi không nghĩ, tôi quên
Hôm qua, tôi đập nồi quăng chén

Tôi phải làm gì, trời hởi để quên

Để quên nên đầu quân Facebook
Xem như trò khuây khỏa rong chơi
Facebook nghĩa là trang mặt-sách

Mà “Sách” này mặt lem luốt thê lương…

Bởi vậy, có ngày tôi sẽ bỏ
Trời ơi, tôi sẽ bỏ bạn ơi
Facebook giúp người thêm bạn hữu

Mà tôi, đã tàn tạ tâm hồn

Bởii vậy, tôi vẫn hay xuống hầm
Một mình trong bóng tôi u âm
Bởi vì trong tối ai nào thấy

Nước măt mổ côi của lão già…

Rồi sẽ đặt lưng giường bố lính
Tấm chăn là áo ấm màu hồng
Dừng cười tôi một thới thám kích

Sao yếu mềm mất mặt đàn ông

Không,
đó là mưu sinh thoát hiểm
ở đường cùng !
%d