Nguyêt san Nhân Văn

Đọc Flipbook Nguyệt san Nhân Văn

1. Vũ Bằng – Những cây cười tiền chiến – Số 1 tháng 7 năm 1971 

2. Vũ Bằng – Nhà văn lắm chuyện (Tập I) – Số 4 tháng 10-1971

3. Graham Green – Vũ Thư Thanh dịch – Người Mỹ trầm lậng – số 6 tháng 12-1971

4 Graham Green – Vũ Thư Thanh dịch – Người Mỹ trầm lậng (tập II)  – số 7 tháng 1-1972

5. Sông Thai – Huy Cận và những bước vong thân – Số 8 tháng 2-1972

6. Dương Nghiễm Mậu: Tên Bất lực – Số 9 tháng 3-1972

7. Hoàng Thu Đông – Quang Dũng: Thi sĩ lãng mạng & cách mạng – số 15 tháng 7 – 1972