Vũ Bằng – Những cây cười tiền chiến – Số 1 tháng 7 năm 1971