Nửa đêm – hôm qua và hôm nay

Hôm qua

Nhà  ngươi, trên núi ăn toàn sắn
Nên xuống đồng thử  chút  cơm dân ?
Lâu rồi, nhơ nhớ  ma du kích
Muốn nhìn ngươi qua máy nhắm  đêm….(1)

Tha lỗi cho ta, cực chẳng đả
Không bắn ngươi thì ngươi bắn ta
Trước sau  ta với ngươi  đều  bạn
Không bạn trên này,  cũng   bạn âm ty !

_____

(1) Máy nhắm  hồng ngoại tuyến, chỉ có đơn vị thám kích mới được trang bị

Bây giờ:

Nửa đêm có một người lính cũ
Một mình với một chiếc khẩu trang
Thay vì  tìm địch trên An Lão
Nay thì đi đón  một ngưởi thân…

Không cần máy nhắm, không cần súng
Chỉ có tình yêu, trong trái tim
Trong máu vẫn chảy nòi thám kích
Vẫn  một lòng  sông núi  thủy chung !

Lưng vẫn thẳng băng, đầu vẫn ngửng
Ôi đời vẩn đẹp lúc nửa đêm
Ngày xưa đi giải vây đồn bạn
Ngày nay đi đón người trăm năm…

(THT-thơ tuyển toàn tập)

Đêm dón Y. trở lại nursing home từ bệnh viện bằng ambulance . THT đứng cạnh băng ca bên phải.

%d