Phạm Liêu – Viết về Nghiêm Sỹ Tuấn

nguồn: Nguyệt san Tiền Phong số 38 tháng 12-1968
(Trần Hoài Thư sưu tập)
Download allowable


NST chụp 1963