Nhã Ca: Về thăm trường Đồng Khánh

Bút ký  kể lại buổi quay phim gồm Kim Cương, Trịnh Công Sơn v.v….. ra Huế đóng phim
và thăm trường Đồng Khánh của phái đoàn.
Thăn tăng các chị Đồng Khánh.

(Trích bán nguyệt san Chính Văn số 1 Bộ mới ngày 16-1-72 từ trang 68 đến 78)

%d bloggers like this: