Kinh nghiêm làm flipbook (5): trí tuệ…

Tôi làm tạp chí Thư Quán Bản Thảo suốt 19 năm nay, từ đánh máy, layout, đến in ấn, cắt xén chỉ một mình, và một mình mà thôi. Không phải sức tôi như trâu, hai tay tôi mạnh, mà tôi biết tận dụng trí tuệ.

Bạn khoe bạn biết photoshop, biết edit pfs, biết trim, crop, rotation. resize, biết 2 bit là Black White, 16 bit là màu xám. Bạn có đủ kiên nhẫn để edit từng trang một cái file PDF 200 trang. Nhưng tại sao bạn không tận dụng trí tuệ để chỉ cần click một cái là 200 trang từ màu sang đen trắng, khỏe ru. !

Ví dụ sau đây, nó rõ hơn:

Nhưng với trí tuệ, bạn có thể, chỉ một cái click là toàn 200 trang biến thành đen trắng, mát mắt:

Kỳ sau: Nhũng nhu liệu miễn phí tuyệt vời !

%d bloggers like this: