Những tác phẩm quan trọng của giáo sư Thanh Lảng

Chú ý: Sách quá dày nên trang mở hơi lâu

1. Bảng Lược đồ Văn học Việt Nam (quyển Thượng)

 

2. Bảng Lược đồ Văn học Việt Nam (quyển Hạ)

 

 

3. Biểu nhất lảm văn học cận đại

 

4. Văn chương chữ Nôm

 

5. Văn học thế hệ 1913-1932 (hình thức Roneo dành để dạy sinh viên văn khoa SG)