Lục bát cho ngày xuất quân

Chở báo

 

Hôm nay, trời lạnh vô cùng,
Găng tay mũ chụp khuân thùng báo in
Khuân thêm tấn đá đắp tình
Lót con đường Terrill đến với mình,  bậu ơi

Hôm nay lạnh, lạnh đất trời
Thở đông ra đá, sao lòng chẳng đông
7 năm ngỡ đã sắt đồng
Hôm nay chở báo mà lòng lệ tuôn

 

Khỏi cần (3)

 

Khỏi cần tà lọt tà lon

Theo Lạc Long dẫn đàn con xuống ngàn
Để con mỗi đứa một đàng
Mang hồn  bản thảo đến cùng  bốn phương