Hôm nay ngày Black Friday (2)

Hôm nay ngày Black Friday
Chẳng ma nào đến  mở hàng  tiệm ta
Không, có một người mà,
Người ấy ở mãi quê nhà Việt Nam
Thì ra, gần thì quá xa
Mà xa thì lại rất gần, phải không ?