Sao em không về làm chim thánh phố….

Mời nghe Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh diễn tả trong nước mắt bài thơ của Lâm Vị Thủy: Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố.

Bìa tập thơ “Sao Em Không về làm chim thanh phố” của Lâm Vị Thủy, Huyền Trân xuất bản 1963

Các post liên hệ:

Lâm Vị Thủy: Nhà thơ giữa cõi không cùng

Rong bút – Sưu tầm thơ Lâm Vị Thủy

Viết lúc 4AM – Về một bài thơ tự do độc đáo của Lâm Vị Thủy

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 49 tháng 12-2011
giới thiệu nhà thơ Lâm Vị Thủy

 

NGHE CAM LI NGÂM THƠ:

 

Thi nhạc giao duyên – Trần Hoài Thư – Vũ Đức Sao Biển – Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

%d