Thơ từ cõi nhiễu nhương

THƠ TỪ CÕI NHIỄU NHƯƠNG
Tập I
Tập họp những bài viết về thi phẩm/ thi sĩ miền Nam đã đăng trên tạp chí Thư Quán Bản Thảo
Sách dày 456 trang
Trình bày bìa, nội dung layout: THT
Thư Ấn Quán xuất bản

(Sách có password protected)

Click vào bìa để đọc nội dung