Vào McDonalds khâu sách

 


Ngày xưa súng lận lưng quần
Về thành ghé quán, mượn bàn viết văn
Xin cô hàng chút từ tâm
Tôi cần chỗ viết để buồn trút đi
Tôi cần  chỗ viết  chúc thư
Của thằng thi sĩ nát nhừ binh đao

Tóc thi sĩ nay đổi màu
Nhưng thói quen vẫn còn hâm trong người
Mc Donald, một chỗ ngồi
Như ngày xưa một chỗ ngồi, thưa em
Khác chăng ngày trước chúc thư
Ngày nay là những trang thơ mộ phần
THấy không, bạn thấy gì không
Đằng sau tôi, là bàn tay lạc loài
Như bàn tay tôi miệt mài
Cây kim sợi chĩ vá hoài phần  thi