Sao không làm facebook (3): Lại tét

Thưa ông bà, thưa tổ tiên
Thưa truyền thống, thưa ba miền Việt Nam
Con đây là một tay ngang
Gói đòn bánh tét lạ lùng thế gian !
Giấy bạc thay lá chuối xanh
Làm sao Face book đưa lên khoe tài ?

Không đâu, nó chỉ bọc ngoài
Bên trong tấm lá giữ hoài màu xanh
Lá xanh hồn của Việt  Nam
Giấy bạc sáng kiến của con đó mà !
Việt Nam trong sáng kiến ngoài
Gói trọn cả đòn nếp dẻo thơm tho

Bằng chứng bà xã cho A
Vét hết sạch khiến con vui quá chừng !