GS trắng, cội tim già

chrismas

Từ  em gậy chống bạn đường
Xe lăn thân hữu, chiếu giường tình nhân
Từ em bất toại bán thân
Tôi theo em, nghĩa  vợ chồng tào khê
Sáng  nay tuyết phủ tứ bề
Thì ra trận tuyết đầu mùa đêm qua
Giáng sinh trắng, cội tim già
Tôi xin em nhận món quà Giáng sinh

 

                                                                                             tháng 1-2017

img_4515 bis           IMG_1151

 Tháng 12 -2012 tại chùa
Thái Lan Pennsylvania

%d bloggers like this: