về lịch sử viện đại học Saigon

 

Lời chủ Blog:

Nhận thấy trên Net, ngay cả WIKEPEDIA cũng lầm lẫn khi viết về lịch sử, nguồn gốc Viện Đại Học SG, chúng tôi xin post những trang được trích trong Văn Hóa Nguyệt San số 8 phát hành tháng 1-1956 có liên quan đến sự hình thành của Viện Đại Học SG.
Văn Hóa Nguyệt San là tờ báo về văn hóa của Bộ Quốc gia Giáo Dục VNCH,  với nhiều bài khảo luận rất giá trị về văn hóa do những cây bút hàng đầu của miền Nam bấy giờ cọng tác.
Hiện nay chúng tôi đã lay out khoảng 2000 (2 ngàn) trang, các số của năm 1952, 1955, 1956, và 1965, 1966.

Đây là một project dài hơi, đòi hỏi nhiều thì giờ.

Trich từ VĂN HÓA NGUYỆT SAN sô 8 Bộ mới tháng 1-1956 tứ trang 936-941 (tư liệu của TQBT)

p-936

p-937

p-938p-939p-940p-941p-944

%d bloggers like this: