Tam cấp

Bước lên bước xuống bực thềm
Chân lê tay vịn  bù  đền trúc mai
Bước lên tay vịn  lê giày
Bước xuống  nhăn mặt
mồ cha mày  đồ Gout
Muốn ký phép,  nghỉ xả hơi
Nhưng thương vợ khổ không người  nấu ăn

Lên cân

Người ta nuôi bệnh ốm   o
Ta đây nuôi bệnh càng to càng phì
Hết súc xích (sausage) đến hô gì (Hoagie)
Hết french fries đến bánh mì trét bơ
Về nhà lại vét thịt kho
Vợ không ăn để bỏ thừa  tội mang
Cám ơn người vộ hiền ngoan
Nhịn ăn để giúp cho chổng lên cân

dec 27, 2916

%d