Đầu năm dưới hầm nhà

Hầm quen, từ buổi chào đời
Quen như hơi thở  làm người Việt Nam
Quen như ngày tháng chiến chinh
Lấy bao cát để giữ gìn thanh xuân

y uyen

Bây giờ  trong cõi lưu vong
Hầm bao cát nay  thành hầm basement
Để mỗi ngày xuống bực thang
Mở lại đèn, thắp lại hầm sáng trưng
Và trong im lặng vô cùng
Xin cám ơn những căn hầm của ta

%d bloggers like this: