làm reo

1.
Cùng phòng bà lão mất rồi
Mừng em không nhớ có người nằm bên
Không nhớ có nghĩa là quên
Không sợ người chết nửa đêm hiện hồn
Không nhớ có nghĩa  an nhiên
Để tiếp tục với  xích xiềng nghiệp oan
Thấy em đôi mắt lạc hồn
Trên đầu  nặng trỉu cái vòng kim cô…

 

 

%d bloggers like this: