Trở lại như khi chưa layout…

Câu hỏi:

cuốn sách đã layout rồi muốn trở lại trang đánh như chưa layout phải làm sao ?
Trả lời:
-tùy trường hợp.
Nếu bạn mới layout, chưa save, bạn có thể UNDO
Nếu bạn đã save (lưu) thì đành chịu. Chỉ còn cách là  RESTORE trở lại cái ngày mà bạn chưa layout. Nên nhớ phải copy những files quan trọng vào một CD hay USB, đề phòng chúng sẽ mất hay cũng thay đổi
(click ALL PROGRAMS/Assesories/ System tools/System Restore). (for Windows XP)
%d bloggers like this: