Đã gần hai năm bỏ phế tóc tai Đời thảm quá lấy ai mà “trang điểm”?

my portrait

Đã gần hai năm bỏ phế tóc tai
Đời thảm quá  lấy ai mà  “trang  điểm”?
May ta học tử bài vở lòng mưu sinh thoát hiểm
một giọt sương cũng làm ngọt cả tâm hồn
Ta vẫn thẳng nhìn như lính tiền phương
Ngày ra trận, hét hò tiến lên, không bao giờ chùn bước
Thám kích diều hâu 405 Sát Sát
Tiếng hô dòn như dội lại hộm nay
Có thảm gì đâu, chỉ thử thách ngày Chúa rửa chân
Xem khô nạn là gì trước ngày Chúa mất”

%d bloggers like this: