Bạn đến thăm, chụp ta tấm ảnh….

my portrait

Hinh chụp ngày chủ nhật 9/14/2014

(tặng Trần Trung Đạo, Dư Mỹ, N.N Thanh)

Bạn đến thăm kéo ra chụp ảnh
Ta lựa cây hồng sai trái làm phông
Bởi đời ta giờ thảm thiết quá chừng
Nên vịn lá cành trang hoàng đở tủi
Hãy nhìn đầu ta một vùng trắng phủ
Hãy nhìn tóc ta, sợi ngắn sợi dài
Đã gần hai năm bỏ phế tóc tai
Đời thảm quá  lấy ai mà  “trang  điểm”?

%d bloggers like this: