Sáng Tạo và lò lửa chiến tranh 1960-1961

Vũ Hạnh đánh ST. Gồm hai tài liệu:

1) Dưới bút hiệu Nguyên Phủ, VH công kích Trần Thanh Hiệp:
nguyen phu cong kich tran thanh hiep
2) Dưới bút hiệu Cô Phương Thảo:tơi tả Sáng Tạo
BK-VH-60

Mai Thảo phản công:

con đường trở thành và tiến tới của nghệ thuật hôm nay

%d bloggers like this: