Thơ phúng điếu nhân ngày Haloween: Tôi ở xa, rất xa không về để được sắp hàng…

Tôi ở xa, rất xa không về để được sắp hàng
Nhân mùa lễ Haloween, cửa hàng bày tòan đồ hàng mả
Nay xin gởi nhờ mấy ông ác thần  gát cửa
Chiếc mặt nạ này từ lễ hội giả trang !
Mong ông vui lòng nhận từ tên lính “ngụy” miền Nam !

%d bloggers like this: