Đừng tắc cù ta, ta cám ơn…

Mưa xóa Kỳ Sơn, không thấy đỉnh
Làng hoang trơ trọi mấy căn nhà
Mùi thúi bay về. Người hay vật
Hiên ngoài, chuối rũ, vườn tha ma

Trưa chiếm mục tiêu, không phát súng
Đi tìm củi chụm  pha cà phê (*)
Nòi ta, giòng máu quen công tử
Đừng tắc cù ta, ta cám ơn…

___

* Cà phê bột tan ngay (instant coffee) trong khẩu phần  lương khô của quân đội Hoa Kỳ

%d