Không cần

Không cần máy bay chở ta về cố hương
Bởi có những đám mây  chờ ta trên bầu trời New York
Mây sẽ mang ta về trên  đồi Bánh Ít
Để ta tìm  lại cổ thành   một bóng trăng Chiêm

◊ ◊ ◊
Không cần  sắp hàng chờ một ly cà phê  Brazil
Bởi  đời ta đã nhấp những hớp cà phê  quá tuyệt
Từ quán bên đường, với  cô hàng chợ Huyện
Sáng sóm mở hàng  bằng thằng thám kich nghèo  xơ

◊◊◊

Không cần đi tìm những tấm bảng đồng để tường vách  lưu danh
Bởi trên thân thể này đạn đồng đã khắc
Không cần, không cần, nhưng  mà lòng ta đau nhức
Vết sẹo này
hay 
vết cứa lưu vong ?

8-25-2013

 

%d bloggers like this: