Bài thơ chưa tìm ra đề ( sửa lại một câu)

Lời  tác giả: Tôi mới tìm ra một câu mà tôi tâm đắc. Thay vì “Cho cay nồng quê hương” Xin  được sửa lại “Cho cay đời xa hương” (tô màu )

Ban ngày làm dân Mỹ
Tên họ đổi ngược đời
Thank you  quen đầu lưởi
Đô la là mồ hôi

Chiều về làm dân Việt
Cơm chan nước mắm gừng
Cắn vào đầu  ớt hiểm
Cho cay đời xa hương…

8-4-2013 một đêm mất ngủ

%d bloggers like this: