Tư liệu hiếm: Ngày nhà văn Hồ Biều Chánh qua đời…

PTDC4853PTDC4852

Tư liệu  của tạp chí Thư Quán Bản Thảo. Mọi sự trích dẫn xin vui lòng  ghi: “Nguồn do tạp  chí Thư Quán Bản Thảo (Hoa Kỳ) sưu tầm.” (Muốn thấy hình lớn, xin click vào hình chụp)

%d