Nghe vợ tụng kinh

Thơ THT

Anh không bao giờ thích đóng vai thầy tu
Nhưng em đã dạy anh ngày đêm sám hối
Lòng anh ba mươi thì có em mười sáu
Em ăn chay dùm cầu đức cho anh

Anh như con thằn lằn tội nghiệp nghe kinh
Lời em tụng cho trần gian quá khổ
Cũng biết vậy, sao nỗi buồn không nhỏ
Khi một ngày bỏ quả đất mà đi…

%d bloggers like this: