Sau khi mỗ phần gan

3 TUẦN SAU KHI MỖ GAN
𝐺𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̣, 𝑙𝑎̀ “𝑏𝑜̣̂ 𝑙𝑜̣𝑐” 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ đ𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔. 𝐺𝑎𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑟𝑎 𝑚𝑎̣̂𝑡, 𝑚𝑎̣̂𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑢̛̃ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢́𝑖 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜̛𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ, đ𝑖 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑒́𝑜.

Con ta lo lắm. Mỗi ngày gọi hỏi thăm ta có mất trí khôn không. Bèn làm bài thơ như sau:

Đậu xe ở bãi parking
Nhìn lên, cứ nghĩ mây trời chia vui
Giữa trời, giữa đất, tôi thôi
Xin cúi đầu, chào phần gan ruột rà
Xin ăn mừng còn trí mà
Vân trừng con mắt vẫn ngà ngà say
Vân khinh mạn cặp kính dày
Dâm lên những lối đi đầy gai chông
Để hôm nay với hân hoan
Còn thơ bay, còn đẩy xe tình cho em
%d