Thời đi lính ở Bình Định

 

 

VƯỢT SÔNG CHIỀU
Sông Côn uốn khúc quanh đồi
Bên kia là địch bên này là ta
Bên kia có dãy Núi Bà
Bên này sừng sửng có đồi Bà Gi
Chiều về dơi nhập hồn chiêm
Cánh đen che rợp khoảng trời quạnh cô
Này lựu đạn, này claymore
Này hông ngoại tuyến, máy UV nhận người
Túi này môt gói thuốc chuồn
Túi kia cây viết
để làm bàii thơ
Áo lính này chiến tranh này
cây viết này, anh tặng em, hòa bình
%d