“lên núi”

𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒂̀𝒊 𝒕𝒉𝒐̛ 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒉𝒂́𝒑 𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒊́𝒕
𝐓𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀ đ𝐮̛́𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐮̛𝐮 𝐥𝐚̣𝐜
𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 đ𝐚̂̉𝐲 đ𝐮̛𝐚 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐭𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐚̀
𝐕𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐦𝐮̃ 𝐫𝐮̛̀𝐧𝐠, 𝐬𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚 𝐥𝐨̂
𝐓𝐨̂𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐡𝐨̂̀𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧
𝐓𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐚̀, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐛𝐞́ 𝐛𝐨̉𝐧𝐠
𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐛𝐨̛̣𝐧 𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̀
𝐓𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐠𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚
𝐓𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̂́𝐲 đ𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐬𝐮́𝐧𝐠
𝐓𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐭𝐨̂𝐢 𝐝𝐚́𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚́𝐩
Đ𝐞̂̉ 𝐦𝐚́𝐮 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐫𝐢 𝐫𝐢̉ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦
𝐓𝐨̂𝐢 𝐠𝐚̀𝐨 𝐤𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐠𝐨̀ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐡𝐢̀𝐦
𝐇𝐨̂𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐥𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂𝐧 𝐇𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐍𝐚𝐦 𝐁𝐚̆́𝐜
𝐓𝐨̂𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐆𝐨̀ 𝐁𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐨̂𝐢 𝐫𝐚 𝐏𝐡𝐮̀ 𝐂𝐚́𝐭
𝐓𝐨̂𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐀𝐧 𝐋𝐚̃𝐨 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐞̂
𝐆𝐢𝐨̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧 𝐦𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣𝐩 𝐭𝐫𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̛̀
𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐨𝐧𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐚̀𝐦 𝐩𝐡𝐚𝐨 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐠𝐢𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐱𝐨𝐚́𝐲
𝐋𝐚̣𝐧𝐡, 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐫𝐮𝐧, 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐮́
𝐍𝐠𝐨𝐢 𝐧𝐠𝐨́𝐩 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐚̉𝐢 𝐬𝐮́𝐧𝐠 𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐚 𝐥𝐨̂
𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝐠𝐢𝐨́ 𝐭𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐤𝐞̂𝐮 𝐮 𝐮
𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐯𝐮𝐨̂́𝐭 𝐯𝐞 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐚̆́𝐜
Đ𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐮̛̉ đ𝐨̂𝐢 𝐛𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜
𝐂𝐨́ 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐨̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐦𝐢̀𝐧 𝐫𝐚̂𝐮
𝐂𝐨́ 𝐧𝐨̀𝐧𝐠 𝐬𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐨 𝐭𝐮̛̀ 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝐦𝐢́𝐚, 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐮
𝐓𝐞̂𝐧 𝐝𝐮 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨̛̀ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̆́𝐦
Đ𝐢, đ𝐢 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐨̛𝐢
***
𝐂𝐨́ 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐯𝐮𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐢 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐯𝐨̂ 𝐬𝐮̛̣ 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐚𝐧
𝐊𝐡𝐢 𝐱𝐨́𝐦 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚 𝐛𝐢𝐧𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐚̆́𝐩 𝐥𝐞̂𝐧 𝐚́𝐧𝐡 đ𝐞̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐞̂́𝐧
𝐓𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐚̀, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐡𝐨̀ 𝐡𝐞̣𝐧
𝐂𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐯𝐞̂̀
𝐍𝐡𝐮̛ 𝐛𝐚̀𝐢 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐭𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐦𝐚̃𝐢 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲
𝐑𝐢 𝐫𝐢̉ 𝐦𝐚́𝐮 đ𝐨̛̀𝐢 𝐦ì𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐩…
𝐍𝐚𝐲 đ𝐨̣𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐨́𝐜
𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐚̂́𝐲 𝐱𝐚 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐭𝐡𝐚́𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐚̂𝐮 ?
oOo
𝐂𝐚̉ đ𝐞̂𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐮́𝐭 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐮̛𝐚
𝐓𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐮́𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐩𝐨𝐧𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐨̛̣ 𝐮̛𝐨̛́𝐭
𝐌𝐮̛𝐚 𝐚̀𝐨 𝐚̣𝐭 𝐥𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐮̛́𝐧𝐠
𝐆𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐚̉ 𝐦𝐨̂̀, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚 đ𝐞̂𝐦
𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐠𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐱𝐨́𝐦 𝐜𝐚̂́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧
𝐑𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚̉ 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐱𝐨́𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢
𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐠𝐚́𝐲 𝐫𝐨̣̂𝐧 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐋𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐨̀𝐧 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐨𝐚𝐧
𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐠𝐚̀ 𝐠𝐚́𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 𝐫𝐨̣̂𝐧 𝐫𝐚̉ 𝐛𝐨̛̀ đ𝐨̂𝐧𝐠
𝐁𝐨̛̀ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐮̛́
𝐓𝐮̛̀ 𝐱𝐚, 𝐦𝐚̣̂𝐩 𝐦𝐨̛̀ 𝐧𝐠𝐨̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐢 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐈́𝐭
𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐩 𝐯𝐮̛𝐨̛𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐨́𝐧 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐯𝐞̂̀…
oOo
Đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐚𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ đ𝐞̂𝐦
𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐝𝐮̛́𝐭
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦, 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛̣𝐜
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀, 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐚̣𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐚̂𝐧
Đ𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐮́𝐭 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐝𝐚̂𝐧𝐠
𝐕𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐧𝐡 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐞̂𝐧𝐡 𝐦𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́𝐧 𝐛𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜
𝐕𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐱𝐨́𝐦 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐚̂𝐦 𝐮 𝐭𝐚𝐢 𝐚́𝐜𝐡
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐨̂́ 𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐦𝐢̀𝐧 𝐛𝐚̂̉𝐲 𝐧𝐠𝐮̣𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̀𝐧 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐤𝐢́𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐨̀𝐧𝐠 𝐬𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̆́𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐛𝐢́𝐞̂𝐭
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐱𝐮̛𝐚 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚 𝐪𝐮𝐚 𝐬𝐨̂𝐧𝐠
𝐝𝐚̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐨̛̀
𝐤𝐡𝐨́𝐜 𝐨̀𝐚 𝐭𝐡𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐪𝐮𝐚 𝐬𝐨̂𝐧𝐠
𝐜𝐡𝐢̉ 𝐛𝐚 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐩 𝐜𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨…
1.
Qua đập hoàng hôn, con nước lớn
Gò Bồi xa hút, buồn níu chân
Trời cũng sắp đi vào giấc ngủ
Lội sông lội sông về Tân Dân
Đứng đây nhìn thấy bên Tân Ngãi
Một đỉnh Kỳ Sơn đồi chọc trời
Cuộn khói gia binh mờ Tháp cổ
Ai gởi dùm con nhớ về xuôi
2.
MỘT VÌ SAO LẠ
(Nguồn Bách Khoa năm 1967)
đêm qua bỗng thấy vì sao lạ
cô độc vô vàn giữa cõi đêm
anh dừng trên đồi rưng nước mắt
sao buồn anh cũng phải buồn thêm
chao ơi nồi bánh đêm trừ tịch
Một bếp lửa hiền lách tách reo
Tiếng pháo giao thừa ai đã gọi
Me nhìn con nhỏ cũng vui theo
Cha ngâm khe khẽ bài thơ cổ
Đợi cánh mai vàng nở trước sân
Đợi tấm lụa đào khô nét mực
Hai hàng câu đối chúc mừng xuân
Đêm qua bỗng thấy vì sao lạ
Đã vội tương tư một mái nhà
Đã vội nghe lòng ru chuyện cũ
Lạnh lùng trong đêm quạnh tha ma
Sao ngủ một mình trên tháp xưa
Thèm sao một tối của ba mươi
Nghe chừng hương lửa tàn ma lịm
Và thấy rưng rưng ngọn lửa Hời
Đêm qua thắp nến buồn thiên cổ
Gọi lại những hồn ma chiến chinh
Xuân ơi thôi đến làm chi nữa
Để gợi hồn ai chút lệ tình
Đêm qua bỗng thấy vì sao lạ
Cô độc vô vàn giữa cõi đêm
Mới biết nhà ai còn mở cửa
Mà mình là một gã chăn chiên…
( Tháp Bạc, Bà Di)
Có thể là hình ảnh về văn bản

 

%d bloggers like this: