Bức ảnh đoạt giải danh dự năm 1959

(nguồn : nguyệt san Văn Hữu số 2)

Nhìn hình nhớ lại lần ra khơi 1979:

Hồng thủy

Khi con người không còn đất để đi
Chỉ có Trời mới mở lòng độ lượng
Như con tàu Noé bình an qua lòng hồng thủy
Sau khi Thượng đế phẫn nộ loài người
Chúng tôi hàng triệu năm sau cũng đã lên đường
Cũng con thuyền lênh đênh trong lòng biển dữ
Khác với tổ tông,
chúng tôi lên đường như người tự vẫn
Già trẻ thi nhau, tình nguyện xuống mồ
Trong bão loạn cuồng cùng hát thánh ca
Cùng lấy con thuyền làm quan tài tập thể…
Lấy biển mênh mông làm nơi tế lễ
Máu lệ chúng tôi pha rượu dâng đàn
Chúng tôi đọa hình chuộc tội Việt Nam…

(trong THT: thơ tuyển toan tâp (Chương Những ngày ỏ Pulau Biđông))

%d bloggers like this: