Tới lui

 

Con đường tới trước thì chưa tới
Con đường lui sau thì đã qua
Chưa tới có nghĩa rồi sẽ tới
Đã qua thì đã tới rồi xa !

Thượng Đế chỉ cho người bước tới
Có bao giờ quay lại để bước lui ?
Bước tới để da mồi tóc trắng
Còn bước lui thì trẻ mãi không già

Và bởi vì không thể bước lui
Nên tôi mượn xe tình của em đẩy tạm
Trước tập đôi chân bước đi thêm mạnh
Sau tập trái tim trẻ mãi không già !

%d bloggers like this: