Cũng vui vui…

 

 
image0.jpeg

***

Người ta ký tặng sách
Thiên hạ phải sắp hàng
Ta đây ký tặng sách
Từ  thềm nursing home !

Cám ơn ông Văn Hạng
Họ Phạm điêu khắc gia
Tay ông chỉ để nặn
Thề mà cầm báo ta !
Để  ta run tay ký
tặng người đẹp không hà !

IMG_3275.jpg