Lẽo đẽo một phương quì – thơ Từ Thế Mộng – Thư ấn quán xb 2007

Lẻo đẻo một phương quì

thơ Từ Thế Mộng +
Thư Án Quán tái bản 2007
theo phương pháp Book On Demand
Để tặng bạn hữu và những người yêu thơ – Không bán
(click vào bìa để đọc)

%d