Trưa về nai chặn ngõ

Trưa về nai chặn ngõ
Có gì vui, ông già ?
Sao thấy ông rạng rở
Khác mọi lần buồn so ?

Phải ta vui, rất vui
Bà xã chịu ăn rồi
Ta còn thêm flipbook
Một di sản tuyệt vời !

Tập san Thi Ca
Tháng 3-1975
chủ  trương: Nam Chữ Phạm Mạnh Hiên
Trị sự bài vở: Võ Chân Cửu

(Bìa được designed lại bởi THT, lý do: Bìa gốc mất)
(click bìa để đọc)