nửa đêm bị mộc đè (viết lại)

Báo cáo: Lão đã đượcnhà thương cho trở về nhà, sau mấy tiếng đồng hồ ở Emergency. Đoc lại bài thơ, thấy cần  thay một chữ để có vẽ  phổ quát hơn:

Vây mà  vẫn thói dâm tà
Phải chi  có  được   đàn bà đè ta  !!!

thay chữ được bằng chữ mộc:

Vây mà  vẫn thói dâm tà
Phải chi  có  mộc   đàn bà đè ta  !!!

 

 

Tráng trai thiếu kẻ để  đè
Ác nhơn chi lại  đi đè lão gia!
Khiến ta  phải  “thử “nền nhà
Mắt  sưng húp, (như) sắp mù đến nơi
Trán thì nổi  một cục u
Như ai  vừa  tặng đòn thù knockout !

Vây mà  vẫn thói dâm tà
Phải chi  có mộc  đàn bà đè ta  !!!