Mai Thảo và 18 bài ghi nhận về văn nghệ và cuộc sống trên Nghệ Thuật

Thứ tư 15-6. .
… hương một loài hoa, sao của một vòm trời, trăng của một đầu cành. Như ở trong văn thơ chúng ta bây giờ thiên nhiên chỉ còn là ngu ngơ trong nhợt nhạt dáng hình tạo vật : Những cái đẹp đang lần lượt bị giết chết, phải thể không. Bài tổng kết về đại hội điện ảnh Cannes năm nay cho biểu rằng chỉ những cải thô bạo, những cái sống sượng, những cái trần truồng là được chụp lên đầu những vòng hoa, và riêng những cái đó mà thôi. Thẩm mỹ bây giờ là một nhăn mặt.
(Nghệ thuật số 36 ngày 17-6-1966)

%d bloggers like this: