Áo mới

Tôi bây giờ làm gã học trò già
Suốt ngày đi tìm niềm vui để học

Bởi sợ lắm mợt ngày không còn trí não
Để hiểu về nỗi nhiệm mầu mà Thượng Đế ban cho

%d