há miệng – A ! Á A! A!….

Xin click nut play để nghe cảnh THT dỗ dành và a.a.a:

      IMG_1087 - hafull

    

 

Quan Âm tôi tụng trăm lần
Nam mô tôi tụng ngàn lần  cầu xin
vạn lần tôi khẩn tôi xin
Em ơi há miệng (dể)  tôi đền nghiệt oan